ระบบค้นหาคำขอรับใบอนุญาตที่ผ่านการประชุมพิจารณาใบอนุญาตฯ

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


>>update<< ผลการประชุมพิจารณาฯ ใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 19-21/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562

สถานะผ่านการพิจารณาคณะกรรมการฯ (อนุมัติ) ใบอนุญาตฉบับจริงจะดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากวันที่ที่ระบุประมาณ 7 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาจัดส่ง)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
**ตามตัวอย่าง เช่น เลขคำขอ 1-1/1/61 หรือ รหัสหน่วยงาน IN 01-001

1. เฉพาะข้อมูลคำขอที่ผ่านเข้ารอบประชุมพิจารณาใบอนุญาตฯ เท่านั้น
2. เลขที่รับคำขอ สามารถดูได้จากใบรับคำขอที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติออกให้ (เฉพาะที่มายื่นด้วยตนเอง)
3. รหัสหน่วยงาน ดูได้จากใบอนุญาตที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติออกให้ (เฉพาะต่อใบอนุญาต)

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 0-2596-7600
one stop service ต่อ 1100
กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี ต่อ 1509, 1510, 1512
กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี ต่อ 1105, 1106, 1107
มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ e-mail : data@oap.go.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุุด 1-08-2562 V 1.1