ระบบคำนวณอัตราค่าทำเนียมขอรับใบอนุญาตฯ OAP

ระบบคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาตฯ

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศกฎกระทรวง ยังไม่มีผลบังคับใช้)
ระบบอยุ่ระหว่างการพัฒนา ค่าธรรมเนียมที่ปรากฎเป็นไปตามร่างประกาศกฎกระทรวงฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้


วัสดุกัมมันตรังสี และกากกัมมันตรังสี คลิก เลือกประเภทคำขอ เพื่อคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
วัสดุนิวเคลียร์ คลิก เลือกประเภทคำขอ เพื่อคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เครื่องกำเนิดรังสี คลิก เลือกประเภทคำขอ เพื่อคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต